- WIE ZIJN WIJ -

De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee is  gevestigd  te  Buren. 
Zij is  opgericht  voor  onbepaalde  tijd.  De  Stichting  heeft –zoals vermeld in de Statuten- ten  doel:

museum 450

a.  Het in stand houden van het museum van het  Wapen der Koninklijke Marechaussee, hierna  te  noemen Koninklijke  Marechaussee,  met als  oogmerk traditiebeleving  mogelijk te  maken en een  bijdrage  te leveren aan de verankering van de Koninklijke  Marechaussee  in  de  Nederlandse  samenleving;

b.  Het  bijeenbrengen, bewaren, conserveren alsmede exposeren van uniformen, bewapening, uitrustingsstukken, boeken, documenten,  platen, schilderij  en, foto's en andere voorwerpen, betrekking hebbende  op of verband houdende met de Koninklijke Marechaussee en  haar geschiedenis, teneinde deze onderwerpen aan het  publiek te presenteren;

c.  Het bevorderen van de studie van de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee;

d.  Het uitgeven casu quo het bevorderen van publicaties de Koninklijke Marechaussee betreffende, ook buiten eigen kring.

Waar in de punten b, c en d van  dit artikel gesproken wordt van de Koninklijke Marechaussee, wordt hieronder mede begrepen het voormalig Korps Politietroepen, alsmede al die korpsen, die op grond van hun historie dan wel taakstelling in enig verband staan of gestaan hebben tot de Koninklijke Marechaussee.

De Stichting stuurt de vrijwilligers aan van het archief van de Stichting, dit archief is verbonden aan het te Buren gevestigde museum der Koninklijke Marechaussee.


Algemene informatie:

HET BESTUUR

STATUTEN

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

JAARREKENING 2016

BELONINGSBELEID

 

Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee - Weeshuiswal 9 - 4116 BR Buren - 0344-571256

Webdesign door Dinkel Systems